MOTTO (2)

citat

popup formular

PETÍCIA ZA ZDRAVÉ POTRAVINY

 Petícia za zdravé potraviny a Slovensko bez geneticky modifikovaných organizmov + podpisový hárok

Petíciu sme úspešne odovzdali 7.11.2016. Pod petíciu sa na 855 petičných hárkoch podpísalo 16 783 ľudí fyzicky a vyše 1 517 elektronicky. Spolu sme odovzdali 18 300 podpisov. Viac tu.

Písomné vybavenie petície: 
  • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - STIAHNUŤ 
  • Ministerstvo životného prostredia SR - STIAHNUŤ

Tlačová správa občianskej inciiatívy Slovensko bez GMO z 12.12.2016 po stretnutí s ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ing. Gabrielou Matečnou, ktorá sa uskutočnila na MPRV SR dňa 9.12.2016, na ktorom ministerka prisľúbila zakázať pestovanie GMO v SR do roku 2018. STIAHNUŤ

 

Celé znenie Petície 

 

PETÍCIA ZA ZDRAVÉ POTRAVINY A SLOVENSKO BEZ GENETICKY
MODIFIKOVANÝCH ORGANIZMOV

podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov


Vážený pán prezident Slovenskej republiky, vážená vláda Slovenskej republiky, vážená Národná Rada Slovenskej republiky,


        my, dole podpísaní občania Slovenskej republiky (ďalej len „SR“), vás žiadame o vytvorenie podmienok, ktoré budú mať priaznivý vplyv na zdravie nášho národa, kvalitu životného prostredia a udržateľný rozvoj poľnohospodárstva na Slovensku.
        S veľkým sklamaním sme sa dozvedeli, že geneticky modifikované (ďalej len „GM“) plodiny sa pestujú na komerčné a pokusné účely aj v SR, a to aj bez súhlasu alebo vôle občanov SR. Pritom chýbajú štúdie potvrdzujúce bezpečnosť GM plodín pre človeka, (agro) ekosystém a životné prostredie pri dlhodobom pôsobení. Naopak, mnohé štúdie a skúsenosti# z krajín, kde sa GM plodiny pestujú a pestovali, spochybňujú tvrdenia o ich neškodnosti. Aj na základe týchto poznatkov, sme presvedčení o škodlivých vplyvoch GM plodín na zdravie človeka, (agro) ekosystém, životné prostredie a spoločnosť ako takú, kde môžu spôsobiť nevratné škody. Preto vás touto petíciou žiadame do 12 mesiacov od odovzdania petičných hárkov:

1. Zakázať pestovanie GM plodín a predaj GM osív v Slovenskej republike (napr. kukurica MON 810 a zemiaky Amflora) s využitím existujúcich zákazov v iných krajinách EÚ, nezávislých štúdií, posudkov a pod. #
2. Povinne označovať všetky produkty obsahujúce GM zložky, a to v rámci celého výrobného cyklu produktov vrátane živočíšnych produktov a potravín vyrábaných zo zvierat, ktoré sú kŕmené GM krmivom. Presadzovať túto požiadavku aj na celoeurópskej úrovni;
3. Stransparentniť všetky rokovania, výstupy i hlasovania komisie (výboru) zodpovednej (-ého) za schvaľovanie GMO a tiež príslušnej sekcie MŽPSR, resp. MPRVSR zodpovednej za stanovisko pri žiadostiach o zavedenie GMO do životného prostredia na Slovensku. Umožniť zastúpenie verejnosti, spotrebiteľov a zainteresovaného MVO sektora v pomere 1/3 hlasov v tomto výbore;
4. Intenzívne podporovať vývoj a výskum zameraný na šľachtenie nových odolných odrôd a hybridov, resp. obnove starých, tradičných odrôd kultúrnych plodín vhodných pre podmienky SR ako aj pre klimatické zmeny, na ktoré je potrebné adaptovať Slovenské poľnohospodárstvo;
5. Intenzívne podporovať vznik a rozvoj nezávislého poradenstva pre poľnohospodárov, ktoré bude zamerané na udržateľnú bez – chemickú, nízko - chemickú a ekologickú produkciu zdravých potravín s dôrazom na ochranu životného prostredia, (agro) biodiverzitu a schopnosť adaptácie na klimatické zmeny v SR;
6. Intenzívne finančne i nefinančne podporovať rozvoj ekologického poľnohospodárstva v SR, predaj z dvora a rodinné farmy ročne s min. 15% rozpočtu sektora pôdohospodárstva. Presadzovať túto požiadavku aj na celoeurópskej úrovni. Zvýšiť podiel ekologického poľnohospodárstva do roku 2020 na dvojnásobok rozlohy a produkcie z roku 2012 na území Slovenskej republiky. Ekologické potraviny, zeleninu a ovocie dostať do všetkých materských a základných škôl v SR;
7. Na európskej a medzinárodnej úrovni presadzovať nezávislé hodnotenie vplyvu GMO organizmov na zdravie človeka, na (agro) eko - systémy (posudzovanie nezávisle na producentoch GMO) a zároveň dlhodobé sledovanie týchto vplyvov. Presadzovať výmenu skúseností, poznatkov a dobrej praxe udržateľného, prírode blízkeho poľnohospodárstva v rámci krajín EÚ. Prijať stratégiu rozvoja udržateľného a prírode blízkeho poľnohospodárstva SR.


# Zdroje informácií a petícia s petičnými hárkami na: www.vsetkoogmo.sk


Petičný výbor:
Martin CHUDÝ – Partizánska 1105/25, 017 01 Považská Bystrica, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. - osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy;
Ing. Peter SUDOVSKÝ – Jeruzalemská 28, 917 01 Trnava;
Mgr. Mária POTOČŇÁKOVÁ – Školská 23, 082 21 Veľký Šariš;
Ing. Daniel LEŠINSKÝ, PhD. – Záhonok 19, 960 01 Zvolen;

 

Žiadosti o poskytnutie informácií, kde sa v SR pestujú GM plodiny, adresované pre:

  • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - STIAHNUŤ
  • Ministerstvo životného prostredia SR - STIAHNUŤ

 

 

Prehlásenie


Prehlásenie:

Celý obsah tejto webstránky je založený na názoroch a vedomostiach členov Občianskej iniciatívy Slovensko bez GMO, pokiaľ nie je uvedené inak. Jednotlivé články sú založené na názoroch príslušného autora, ktorý si ponecháva autorské práva. Informácie na tejto webstránke majú slúžiť pre rozširovanie vedomostí a informácií z výskumu a skúseností ohľadom geneticky modifikovaných organizmov. Pokiaľ nie je uvedené inak, táto webstránka je plne financovaná a riadená členmi Občianskej iniciatívy Slovensko bez GMO, ktorí nepodporujú a ani neprijímajú žiadne finančné príspevky od tretích strán, akými sú napríklad politické strany alebo výrobcovia osív. Ak na tejto webstránke Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO propaguje nejakú inú webstránku, komunitu alebo organizáciu, robí to v presvedčení, že tým pomáha robiť tento svet krajším.

Ak chcete použiť nejaký obsah z tejto webstránky, kontaktujte ma prosím na info@vsetkoogmo.sk.