MOTTO (2)

citat

popup formular

ZNENIE PETÍCIE

PDF verzia Petície pre tlač - 20 podpisov na stranu - STIAHNUŤ PETÍCIU

  

PETÍCIA ZA ZDRAVÉ POTRAVINY A SLOVENSKO BEZ GENETICKY
MODIFIKOVANÝCH ORGANIZMOV

podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov


Vážený pán prezident Slovenskej republiky, vážená vláda Slovenskej republiky, vážená Národná Rada Slovenskej republiky,


        my, dole podpísaní občania Slovenskej republiky (ďalej len „SR“), vás žiadame o vytvorenie podmienok, ktoré budú mať priaznivý vplyv na zdravie nášho národa, kvalitu životného prostredia a udržateľný rozvoj poľnohospodárstva na Slovensku.
        S veľkým sklamaním sme sa dozvedeli, že geneticky modifikované (ďalej len „GM“) plodiny sa pestujú na komerčné a pokusné účely aj v SR, a to aj bez súhlasu alebo vôle občanov SR. Pritom chýbajú štúdie potvrdzujúce bezpečnosť GM plodín pre človeka, (agro) ekosystém a životné prostredie pri dlhodobom pôsobení. Naopak, mnohé štúdie a skúsenosti# z krajín, kde sa GM plodiny pestujú a pestovali, spochybňujú tvrdenia o ich neškodnosti. Aj na základe týchto poznatkov, sme presvedčení o škodlivých vplyvoch GM plodín na zdravie človeka, (agro) ekosystém, životné prostredie a spoločnosť ako takú, kde môžu spôsobiť nevratné škody. Preto vás touto petíciou žiadame do 12 mesiacov od odovzdania petičných hárkov:

1. Zakázať pestovanie GM plodín a predaj GM osív v Slovenskej republike (napr. kukurica MON 810 a zemiaky Amflora) s využitím existujúcich zákazov v iných krajinách EÚ, nezávislých štúdií, posudkov a pod. #
2. Povinne označovať všetky produkty obsahujúce GM zložky, a to v rámci celého výrobného cyklu produktov vrátane živočíšnych produktov a potravín vyrábaných zo zvierat, ktoré sú kŕmené GM krmivom. Presadzovať túto požiadavku aj na celoeurópskej úrovni;
3. Stransparentniť všetky rokovania, výstupy i hlasovania komisie (výboru) zodpovednej (-ého) za schvaľovanie GMO a tiež príslušnej sekcie MŽPSR, resp. MPRVSR zodpovednej za stanovisko pri žiadostiach o zavedenie GMO do životného prostredia na Slovensku. Umožniť zastúpenie verejnosti, spotrebiteľov a zainteresovaného MVO sektora v pomere 1/3 hlasov v tomto výbore;
4. Intenzívne podporovať vývoj a výskum zameraný na šľachtenie nových odolných odrôd a hybridov, resp. obnove starých, tradičných odrôd kultúrnych plodín vhodných pre podmienky SR ako aj pre klimatické zmeny, na ktoré je potrebné adaptovať Slovenské poľnohospodárstvo;
5. Intenzívne podporovať vznik a rozvoj nezávislého poradenstva pre poľnohospodárov, ktoré bude zamerané na udržateľnú bez – chemickú, nízko - chemickú a ekologickú produkciu zdravých potravín s dôrazom na ochranu životného prostredia, (agro) biodiverzitu a schopnosť adaptácie na klimatické zmeny v SR;
6. Intenzívne finančne i nefinančne podporovať rozvoj ekologického poľnohospodárstva v SR, predaj z dvora a rodinné farmy ročne s min. 15% rozpočtu sektora pôdohospodárstva. Presadzovať túto požiadavku aj na celoeurópskej úrovni. Zvýšiť podiel ekologického poľnohospodárstva do roku 2020 na dvojnásobok rozlohy a produkcie z roku 2012 na území Slovenskej republiky. Ekologické potraviny, zeleninu a ovocie dostať do všetkých materských a základných škôl v SR;
7. Na európskej a medzinárodnej úrovni presadzovať nezávislé hodnotenie vplyvu GMO organizmov na zdravie človeka, na (agro) eko - systémy (posudzovanie nezávisle na producentoch GMO) a zároveň dlhodobé sledovanie týchto vplyvov. Presadzovať výmenu skúseností, poznatkov a dobrej praxe udržateľného, prírode blízkeho poľnohospodárstva v rámci krajín EÚ. Prijať stratégiu rozvoja udržateľného a prírode blízkeho poľnohospodárstva SR.


# Zdroje informácií a petícia s petičnými hárkami na: www.vsetkoogmo.sk


Petičný výbor:
Martin CHUDÝ – Partizánska 1105/25, 017 01 Považská Bystrica,  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.  - osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy;
Ing. Peter SUDOVSKÝ – Jeruzalemská 28, 917 01 Trnava;
Mgr. Mária POTOČŇÁKOVÁ – Školská 23, 082 21 Veľký Šariš;
Ing. Daniel LEŠINSKÝ, PhD. – Záhonok 19, 960 01 Zvolen;

 

SPRIEVODNÉ INFORMÁCIE K PETÍCII ZA ZDRAVÉ POTRAVINY A SLOVENSKO BEZ GMO

Vo svete sa v posledných desaťročiach stalo realitou pestovanie geneticky modifikovaných plodín (ďalej len „GM plodín“). S veľkým sklamaním sme sa dozvedeli, že GM plodiny sa pestujú aj v Slovenskej republike (ďalej len „SR“), a to bez akéhokoľvek súhlasu alebo vôle občanov SR. Od roku 2007 sa v SR pestovalo až 13 plodín, z ktorých niektoré vo viacerých odrodách. V dvanástich prípadoch sa jednalo o geneticky modifikovanú kukuricu a v jednom prípade o geneticky modifikovanú cukrovú repu.

Okrem pestovania na pokusné účely, v SR prebieha aj komerčné pestovanie GM plodín, o čom sme ako občania Slovenskej republiky ani len neboli informovaní, aspoň nie verejne, a príslušný úrad, menovite Ústredný Kontrolný a Skúšobný Ústav Poľnohospodársky, nám dokonca nechce poskytnúť informácie o miestach, na ktorých prebieha komerčné pestovanie GM plodín, údajne kvôli obchodnému tajomstvu.

Rovnako nás znepokojuje, že v roku 2012 sa Slovenská republika zaradila len k piatim európskym krajinám, menovite Španielsko, Portugalsko, Česká republika a Rumunsko, ktoré pestovali v Európe GM plodiny. Znepokojivé sú aj správy, že SR spoločne s vyššie uvedenými štyrmi európskymi krajinami plánuje rozšíriť pestovanie týchto plodín. Všetky tieto horeuvedené skutočnosti považujeme za veľmi znepokojujúce a sme presvedčení, že súčasný stav je nevyhovujúci.

Pri našich obavách vychádzame z množstva vedeckých štúdií o vplyve GM plodín, ale aj zo skúseností iných krajín, ktoré tiež povolili pestovanie GM plodín na svojom území. Znepokojuje nás aj politika nadnárodných biotechnologických spoločností, ktoré produkujú a obchodujú so semenami GM plodín. Podľa nášho názoru, a ako ukazujú skúsenosti mnohých krajín, tieto nadnárodné semenárske spoločnosti chcú kontrolovať semená, následne potraviny, a tým pádom aj nás, obyčajných ľudí. Mnohé krajiny (India, Peru, Brazília, Paraguaj, Francúzsko) už pocítili silu týchto spoločností a niektoré z nich sa rozhodli „vyhnať“ tieto spoločnosti zo svojej krajiny. Viaceré krajiny ako Švajčiarsko, Maďarsko, Taliansko, Grécko, Rakúsko, Poľsko, Luxembursko, Bulharsko, Írsko, Japonsko či Nový Zéland nechcú GM plodiny na svojom území.

A rovnako ich nechceme ani my na území Slovenskej republiky, pretože nebezpečenstvo geneticky modifikovaných organizmov (ďalej len „GMO“) dokazuje obrovské množstvo štúdií, z ktorých mnohé sú zhrnuté v správe „GMO pravdy a mýty“ (GMO Myths and Truths), ktorú vydala nezisková organizácia Earth Open Source.

Na nebezpečenstvo GMO poukazuje aj správa vydaná indickou neštátnou organizáciou s názvom Navdanya. Správa nazvaná „The GMO Emperor Has No Clothes-A Global Citizens Report on the State of GMOs“ sprostredkúva vedecky podložené fakty o škodlivosti GMO.

Poukazujeme aj na skutočnosť, že sa naplnili všetky tri najväčšie obavy ohľadom bezpečnosti GM potravín, ktoré v minulosti vyjadrila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), čo dokazuje početné množstvo štúdií. Tieto obavy boli alergenicita, génový prenos a kríženie medzi plodinami. Naše obavy o bezpečnosti GM potravín sú ďalej podporené aj stanoviskom The American Academy Of Environmental Medicine (ďalej len „AAEM“), ktorá upozorňuje na veľké nebezpečenstvo GM potravín a volá po okamžitom moratóriu na tieto stále nepreskúmané „potraviny“.

Tieto a ďalšie správy, dokumenty a vedecké štúdie o účinkoch a následkoch GMO jednoznačne dokazujú, že pestovanie GM plodín neprinieslo žiadne sľubované pozitíva, okrem ziskov nadnárodných semenárskych spoločností. Taktiež je potrebné poznamenať, že doteraz neexistujú žiadne nezávislé vedecky podložené štúdie, ktoré by dokazovali prospešnosť GMO, a to v akomkoľvek ohľade. Práve naopak, vedecké štúdie poukazujú na ich nebezpečenstvo, a to aj pri týchto dvoch najviac používaných typoch GM plodín: GM plodiny odolné voči širokospektrálnym herbicídom a  takzvaných Bt-plodinách, ktoré si produkujú vlastný insekticíd Bt-toxín.

Okrem preukázaného nebezpečenstva GM plodín pre zdravie ľudí a zvierat, tieto plodiny spôsobili aj iné katastrofálne následky, ktoré podľa sľubov biotechnologických spoločností mali byť redukované práve pestovaním GM plodín.  

Uvádzame stručný prehľad niektorých preukázaných následkov pestovania GM plodín vo svete:

 • Genetické inžinierstvo nezvýšilo zisk ani jednej plodiny v porovnaní s konvenčnými plodinami  
 • Zvýšili sa náklady farmárov
 • Vznikla „super burina“ a „super škodcovia“
 • Používanie pesticídov sa zvýšilo
 • Žiadne sľubované suchu odolné plodiny neexistujú
 • Ľudia hladujú naďalej
 • V Indii spáchalo samovraždu viac ako 250 000 farmárov pestujúcich GM plodiny
 • Pestovanie GM plodín zabíja prirodzených živočíchov
 • Nastala transgénna kontaminácia
 • Ubúdajú dažďové pralesy, na mieste ktorých sa teraz pestujú GM plodiny  
 • Životné prostredie je kontaminované a degradované

            Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností odmietame konzumovať, alebo sa inak dostávať do styku s GMO. Podľa nášho názoru, táto nepreskúmaná technológia ohrozuje tak zdravie obyvateľov, biodiverzitu našich kultúrnych a prírodných plodín, ako aj kvalitu životného prostredia. Napriek tomu, že GMO sa už nachádza v našom potravinovom reťazci, stále je ešte čas, aby sme tento proces v našej krajine zvrátili a vytvorili podmienky, ktoré zabezpečia zdravšie potraviny pre zdravý a slobodnejší národ. 

 

 

 

Ďalšie súvisiace odkazy:

Prečo je Petícia potrebná 

Ako zbierať podpisy 

Kde ju môžete podpísať 

 

Prehlásenie


Prehlásenie:

Celý obsah tejto webstránky je založený na názoroch a vedomostiach členov Občianskej iniciatívy Slovensko bez GMO, pokiaľ nie je uvedené inak. Jednotlivé články sú založené na názoroch príslušného autora, ktorý si ponecháva autorské práva. Informácie na tejto webstránke majú slúžiť pre rozširovanie vedomostí a informácií z výskumu a skúseností ohľadom geneticky modifikovaných organizmov. Pokiaľ nie je uvedené inak, táto webstránka je plne financovaná a riadená členmi Občianskej iniciatívy Slovensko bez GMO, ktorí nepodporujú a ani neprijímajú žiadne finančné príspevky od tretích strán, akými sú napríklad politické strany alebo výrobcovia osív. Ak na tejto webstránke Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO propaguje nejakú inú webstránku, komunitu alebo organizáciu, robí to v presvedčení, že tým pomáha robiť tento svet krajším.

Ak chcete použiť nejaký obsah z tejto webstránky, kontaktujte ma prosím na info@vsetkoogmo.sk.