MOTTO (2)

citat

popup formular

PETÍCIA ZA ZDRAVÉ POTRAVINY

 

Petícia za zdravé potraviny a Slovensko bez geneticky modifikovaných organizmov + podpisový hárok

PDF verzia Petície pre tlač - 20 podpisov na stranu - STIAHNUŤ PETÍCIU

PDF verzia len petičných hárkov pre tlač - 20 podpisov na stranu - STIAHNUŤ PODPISOVÉ HÁRKY

 

POZNÁMKA: PRÁZDNE PETIČNÉ HÁRKY VÁM MÔŽEME ZASLAŤ POŠTOU. STAČÍ NÁM NAPÍSAŤ POČET HÁRKOV A ADRESU DORUČENIA NA Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.  

 

 

Na čo si dávajte pozor pri podpisovaní Petície

Pri podpisovaní Petície si dávajte pozor a tiež upozornite iných podpisujúcich, aby svoje údaje napísali ČITATEĽNE a ideálne paličkovým písmom. Inak orgán verejnej správy, ktorému Petíciu doručíme, nemusí uznať za platné podpisy s nečitateľným menom, priezviskom či adresou.

Taktiež UVÁDZAJTE PLNÚ ADRESU a samozrejme tú, kde máte evidované trvalé bydlisko. To znamená, že uvádzajte plný názov vášho mesta (napr. nie BB, B.Bystrica, ale Banská Bystrica) spolu s názvom ulice a popisným číslom. V ideálnom prípade uveďte aj PSČ, najmä pokiaľ bývate v malých mestách a obciach.

Viac nájdete na: Na čo si dávajte pozor pri podpisovaní Petície

 

Kto môže Petíciu podpísať?  

Petíciu môžu podpísať všetci občania SR, to znamená osoby staršie ako 15 rokov, ktoré vlastnia občiansky preukaz. To platí aj pre Slovákov žijúcich v zahraničí, pokiaľ sú občania SR, môžu podpísať Petíciu. 

Kto môže zbierať podpisy?  

Distribuovať a zbierať podpisy pod Petíciu môžu občania starší ako 16 rokov.  

Ako ušetriť prírodu?  

Petíciu aj s podpisovým hárkom si môžete vytlačiť aj obojstranne na jednu stranu A4. Ušetríte tak jednu celú stranu. Keďže potrebujeme aspoň 100 000 podpisov a jeden hárok má 20 polí, môžeme tak ušetriť viac ako 5 000 strán.  

Koľko máme podpisov a kedy ich odovzdáme?

Do dnešného dňa (január 2016) máme vyzbieraných cez 15 tis. podpisov a čakáme na novú vládu, aby sme jej podpísané hárky mohli odovzdať. To znamená, že stále môžete podpísať našu/vašu petíciu a zbierať pre ňu podpisy. Pokiaľ zbierate podpisy vo svojom okolí, priebežne nám môžete posielať vyplnené podpisové hárky. O ukončení zbierania podpisov vás budeme informovať na našej webstránke a tiež na našich facebookových stránkach (Slovensko bez GMO, Petícia za zdravé potraviny a Slovensko bez GMO).

 

Celé znenie Petície 

 

PETÍCIA ZA ZDRAVÉ POTRAVINY A SLOVENSKO BEZ GENETICKY
MODIFIKOVANÝCH ORGANIZMOV

podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov


Vážený pán prezident Slovenskej republiky, vážená vláda Slovenskej republiky, vážená Národná Rada Slovenskej republiky,


        my, dole podpísaní občania Slovenskej republiky (ďalej len „SR“), vás žiadame o vytvorenie podmienok, ktoré budú mať priaznivý vplyv na zdravie nášho národa, kvalitu životného prostredia a udržateľný rozvoj poľnohospodárstva na Slovensku.
        S veľkým sklamaním sme sa dozvedeli, že geneticky modifikované (ďalej len „GM“) plodiny sa pestujú na komerčné a pokusné účely aj v SR, a to aj bez súhlasu alebo vôle občanov SR. Pritom chýbajú štúdie potvrdzujúce bezpečnosť GM plodín pre človeka, (agro) ekosystém a životné prostredie pri dlhodobom pôsobení. Naopak, mnohé štúdie a skúsenosti# z krajín, kde sa GM plodiny pestujú a pestovali, spochybňujú tvrdenia o ich neškodnosti. Aj na základe týchto poznatkov, sme presvedčení o škodlivých vplyvoch GM plodín na zdravie človeka, (agro) ekosystém, životné prostredie a spoločnosť ako takú, kde môžu spôsobiť nevratné škody. Preto vás touto petíciou žiadame do 12 mesiacov od odovzdania petičných hárkov:

1. Zakázať pestovanie GM plodín a predaj GM osív v Slovenskej republike (napr. kukurica MON 810 a zemiaky Amflora) s využitím existujúcich zákazov v iných krajinách EÚ, nezávislých štúdií, posudkov a pod. #
2. Povinne označovať všetky produkty obsahujúce GM zložky, a to v rámci celého výrobného cyklu produktov vrátane živočíšnych produktov a potravín vyrábaných zo zvierat, ktoré sú kŕmené GM krmivom. Presadzovať túto požiadavku aj na celoeurópskej úrovni;
3. Stransparentniť všetky rokovania, výstupy i hlasovania komisie (výboru) zodpovednej (-ého) za schvaľovanie GMO a tiež príslušnej sekcie MŽPSR, resp. MPRVSR zodpovednej za stanovisko pri žiadostiach o zavedenie GMO do životného prostredia na Slovensku. Umožniť zastúpenie verejnosti, spotrebiteľov a zainteresovaného MVO sektora v pomere 1/3 hlasov v tomto výbore;
4. Intenzívne podporovať vývoj a výskum zameraný na šľachtenie nových odolných odrôd a hybridov, resp. obnove starých, tradičných odrôd kultúrnych plodín vhodných pre podmienky SR ako aj pre klimatické zmeny, na ktoré je potrebné adaptovať Slovenské poľnohospodárstvo;
5. Intenzívne podporovať vznik a rozvoj nezávislého poradenstva pre poľnohospodárov, ktoré bude zamerané na udržateľnú bez – chemickú, nízko - chemickú a ekologickú produkciu zdravých potravín s dôrazom na ochranu životného prostredia, (agro) biodiverzitu a schopnosť adaptácie na klimatické zmeny v SR;
6. Intenzívne finančne i nefinančne podporovať rozvoj ekologického poľnohospodárstva v SR, predaj z dvora a rodinné farmy ročne s min. 15% rozpočtu sektora pôdohospodárstva. Presadzovať túto požiadavku aj na celoeurópskej úrovni. Zvýšiť podiel ekologického poľnohospodárstva do roku 2020 na dvojnásobok rozlohy a produkcie z roku 2012 na území Slovenskej republiky. Ekologické potraviny, zeleninu a ovocie dostať do všetkých materských a základných škôl v SR;
7. Na európskej a medzinárodnej úrovni presadzovať nezávislé hodnotenie vplyvu GMO organizmov na zdravie človeka, na (agro) eko - systémy (posudzovanie nezávisle na producentoch GMO) a zároveň dlhodobé sledovanie týchto vplyvov. Presadzovať výmenu skúseností, poznatkov a dobrej praxe udržateľného, prírode blízkeho poľnohospodárstva v rámci krajín EÚ. Prijať stratégiu rozvoja udržateľného a prírode blízkeho poľnohospodárstva SR.


# Zdroje informácií a petícia s petičnými hárkami na: www.vsetkoogmo.sk


Petičný výbor:
Martin CHUDÝ – Partizánska 1105/25, 017 01 Považská Bystrica, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. - osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy;
Ing. Peter SUDOVSKÝ – Jeruzalemská 28, 917 01 Trnava;
Mgr. Mária POTOČŇÁKOVÁ – Školská 23, 082 21 Veľký Šariš;
Ing. Daniel LEŠINSKÝ, PhD. – Záhonok 19, 960 01 Zvolen;

 

Žiadosti o poskytnutie informácií, kde sa v SR pestujú GM plodiny, adresované pre:

  • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - STIAHNUŤ
  • Ministerstvo životného prostredia SR - STIAHNUŤ

 

Ďalšie súvisiace odkazy:

Znenie Petície 

Prečo je Petícia potrebná 

Ako zbierať podpisy 

Kde ju môžete podpísať 

 

Prehlásenie


Prehlásenie:

Celý obsah tejto webstránky je založený na názoroch a vedomostiach členov Občianskej iniciatívy Slovensko bez GMO, pokiaľ nie je uvedené inak. Jednotlivé články sú založené na názoroch príslušného autora, ktorý si ponecháva autorské práva. Informácie na tejto webstránke majú slúžiť pre rozširovanie vedomostí a informácií z výskumu a skúseností ohľadom geneticky modifikovaných organizmov. Pokiaľ nie je uvedené inak, táto webstránka je plne financovaná a riadená členmi Občianskej iniciatívy Slovensko bez GMO, ktorí nepodporujú a ani neprijímajú žiadne finančné príspevky od tretích strán, akými sú napríklad politické strany alebo výrobcovia osív. Ak na tejto webstránke Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO propaguje nejakú inú webstránku, komunitu alebo organizáciu, robí to v presvedčení, že tým pomáha robiť tento svet krajším.

Ak chcete použiť nejaký obsah z tejto webstránky, kontaktujte ma prosím na info@vsetkoogmo.sk.